Nadzor nad izvedbom IT projekata

Svima nam je jako dobro poznat problem kašnjenja kod izvedbe projekata. Angažmanom na projektu u ulozi nadzora projekta, iskustvom koje posjedujemo možemo „unaprijed predvidjeti" probleme koji se mogu pojaviti, ukazati na njih i na taj način pridonjeti izbjegavanju istih i držanju projekta unutar predviđenih rokova.

Funkcija nadzora projekta je uvođenje neovisnog stručnog faktora na projekt. Kroz sagledavanje izvršenosti pojedinih faza projekta i usklađenosti s planom projekta, te usklađenosti gotovih dijelova rješenja s postavljenim zahtjevima Naručitelja, pružamo sponzoru projekta (direktoru ili vlasniku tvrtke) objektivnu i neovisnu sliku o stanju projekta.

Izvještavanje sponzora projekta odvija se putem uspostave tzv. PMO-a (Project Management Office). PMO se sastoji od članova iz oba tima. Sa strane Naručitelja projekta u radu PMO-a sudjeluje voditelj projekta i po potrebi ključni korisnici. Sa strane Izvođača u radu PMO-a sudjeluje voditelj projekta i po potrebi glavni projektant i određeni konzultanti/specijalisti za pojedina poslovna područja.

Izvještavanje sponzora projekta odvija se u dogovorenim ciklusima - prema kontrolnim točkama projekta (milestones) i/ili prema redovitim vremenskim intervalima.

 

Nadzorni organ ima pravo i obvezu HITNO eskalirati problem prema sponzoru projekta ili prema direktoru Izvođača ako procjeni da za tim postoji potreba.

 

Osim samog izvještavanja sponzora projekta o tijeku odvijanja projekta, nadzorni organ preuzima i obvezu djelovanja na Izvođača u cilju efikasnije realizacije projekta u planiranim okvirima.

Copyright © 2018, ALTIN USLUGE d.o.o. Sva prava pridržana.